Quê nhà

13 Ảnh

Nét việt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập từ năm 1995 trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ Nông nghiệp-Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp và Thuỷ lợi.

2 Ảnh