Lãnh đạo Bộ (Giai đoạn 1945-1954)

Ngày: 26/11/2013

       Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra trang lịch sử vẻ vang mới cho dân tộc Việt Nam.

       Chỉ sau 2 tháng “Tuyên ngôn” thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ và Đảng đã xác định: “Việt Nam là một nước nông nghiệp. Muốn giải quyết vấn đề nông nghiệp cả về phương diện xã hội và phương diện chuyên môn, cần phải có một cơ quan tối cao để điều hành”; tuy nhiên lúc đó trong cơ cấu Chính phủ lâm thời không có Bộ Canh nông, vì vậy, trong phiên họp ngày 14/11/1945, Hội đồng Chính phủ đã quyết định thành lập thêm Bộ Canh nông. Hội đồng Chính phủ cử ông Cù Huy Cận giữ chức Bộ trưởng Bộ Canh nông.

      Sau thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với thành công của kỳ họp Quốc hội là việc tổ chức Chính phủ và phân chia các ghế bộ trưởng. Tại phiên họp ngày 21/2/1946 của Hội đồng Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã báo cáo sẽ tổ chức Chính phủ có 10 bộ. Bộ trưởng Bộ Canh nông do ông Bồ Xuân Luật đảm nhiệm.

      Tại phiên họp Quốc hội khoá đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ông Ngô Tấn Nhơn đã được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Canh nông và Kinh tế

           Các Bộ trưởng giai đoạn 1945-1954:

Ông Cù Huy Cận – Bộ trưởng Bộ Canh nông (Từ 1945 – 1946)

Ông Bồ Xuân Luật – Bộ trưởng Bộ Canh nông (1946)

Ông Ngô Tấn Nhơn – Bộ trưởng Bộ Canh nông và Kinh tế (1946 – 1954)