Hiện vật truyền thống

Thủy lợi

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ KIỆN TOÀN CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH THỦY LỢI THỜI KỲ 1976 – 1986

Từ khi được trở lại với tên gọi Bộ Thủy lợi theo Quyết định số 216-CP ngày 20/12/1962 của Hội đồng Chính phủ, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Thủy lợi được điều chỉnh, kiện toàn nhiều lần...

Nông nghiệp

NGÀY 14 THÁNG 11 – NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Sau khi từ Tân Trào về đến Hà Nội, chiều ngày 26 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, quyết định thành lập Chính phủ lâm thời, chuẩn bị ra mắt quốc dân, đồng bào.

Tư liệu lịch sử truyền thống

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ KIỆN TOÀN CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH THỦY LỢI THỜI KỲ 1976 – 1986

Từ khi được trở lại với tên gọi Bộ Thủy lợi theo Quyết định số 216-CP ngày 20/12/1962 của Hội đồng Chính phủ, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Thủy lợi được điều chỉnh, kiện toàn nhiều lần...