Hiện vật truyền thống » Tư liệu lịch sử truyền thống » Nông nghiệp

NGÀY 14 THÁNG 11 – NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Sau khi từ Tân Trào về đến Hà Nội, chiều ngày 26 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, quyết định thành lập Chính phủ lâm thời, chuẩn bị ra mắt quốc dân, đồng bào.

QUÁ TRÌNH KIỆN TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, công tác quản lý, thu mua phân phối lương thực được chuyển đổi nhiệm vụ từ phục vụ chiến tranh thành thương nghiệp phục vụ sản xuất, phục vụ nhân dân, hướng dẫn thương gia chuyển sang...