Hiện vật truyền thống » Tư liệu lịch sử truyền thống » Thủy lợi

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ KIỆN TOÀN CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH THỦY LỢI THỜI KỲ 1976 – 1986

Từ khi được trở lại với tên gọi Bộ Thủy lợi theo Quyết định số 216-CP ngày 20/12/1962 của Hội đồng Chính phủ, chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ Thủy lợi được điều chỉnh, kiện toàn nhiều lần trong khoảng thời...

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ KIỆN TOÀN CƠ QUAN THỦY LỢI THỜI KỲ 1945 – 1954

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Chính phủ lâm thời được thành lập, bộ máy quản lý của ngành thủy lợi nước ta từ tay chính quyền cũ được chính phủ từng bước củng cố và kiện toàn. Trong cuộc kháng chiến cống Pháp,...