Mốc lịch sử » Quá trình hình thành và phát triển

CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH THỦY LỢI THỜI KỲ 1955 – 1975

  Ngành Thủy lợi do Bộ Giao thông công chính quản lý từ 1945, tuy nhiên trong 10 năm từ 1945 – 1955, trong Bộ chưa có cơ quan chuyên ngành riêng để phụ trách công tác thủy lợi, đê điều. Sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc,...

Lãnh đạo Bộ (Giai đoạn 1976-1981)

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mùa Xuân 1975 mở ra thời kỳ mới cho lịch sử Việt Nam - cả nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước thống nhất nhưng vẫn tồn tại hai hình thức nhà nước, cơ cấu...

Lãnh đạo Bộ (Giai đoạn 1955 – 1976)

      1955 – 1976 là một giai đoạn vô cùng phong phú và sôi động của lịch sử Việt Nam hiện đại. Để củng cố miền Bắc, nhiện vụ đầu tiên là phải tiến hành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế. Tình hình trên đây đã...

Lãnh đạo Bộ (Giai đoạn 1945-1954)

       Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra trang lịch sử vẻ vang mới cho dân tộc Việt Nam.        Chỉ sau 2 tháng “Tuyên ngôn” thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ và Đảng đã xác định: “Việt Nam...

BỘ CANH NÔNG

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Bộ Canh nông dời thủ đô Hà Nội, chuyển lên Bỉnh Di, Lập Thạch, Vĩnh Phúc; sau đó, Bộ chuyển lên ở và làm việc tại km 5 đường Tuyên Quang-Hà Nội. Cuối năm 1947, trở về Cầu Bâm, xã Sơn Nam, huyện Sơn...

Bộ Nông nghiệp và PTNT những mối lịch sử quan trọng

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 01/2008//NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ...

Quá trình hình thành và phát triển ngành Thủy sản

Ngày 14 tháng 11 năm 1945, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết nghị về việc lập Bộ Canh nông. Ngày 01 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 69 về việc sát nhập vào Bộ Canh nông tất cả các cơ

Quá trình hình thành và phát triển ngành Thủy lợi

Bộ Giao thông công chính được thành lập theo Tuyên cáo ngày 28/8/1945 của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà