Thành tựu và Hội nhập

Thủy lợi

“Có đất lại có nước thì dân giàu, nước mạnh”

Thủy lợi đã làm nên một kỳ tích trong 70 năm qua, đó là: làm thay đổi bộ mặt của đất nước và đem lại những lợi ích to lớn cho nhân dân. Và như lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Thủy lợi toàn...

Nông nghiệp

QUÁ TRÌNH KIỆN TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, công tác quản lý, thu mua phân phối lương thực được chuyển đổi nhiệm vụ từ phục vụ chiến tranh thành thương nghiệp phục vụ sản xuất, phục vụ nhân dân, hướng dẫn...