Thành tựu và Hội nhập » Nông nghiệp

QUÁ TRÌNH KIỆN TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, công tác quản lý, thu mua phân phối lương thực được chuyển đổi nhiệm vụ từ phục vụ chiến tranh thành thương nghiệp phục vụ sản xuất, phục vụ nhân dân, hướng dẫn thương gia chuyển sang...

Một số vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp

I. Thực trạng SX nông nghiệp trong 25 năm đổi mới 1. Lợi thế phát triển a. Về tài nguyên thiên nhiên - Khí hậu: Hiếm có nước nào trong khu vực có điều kiện khí hậu đặc thù như Việt Nam. Trải dài trên 15 vĩ tuyến, nước ta có nền khí...

Vài ý kiến về chính sách đất đai đối với nông nghiệp và nông dân

Tổng kết lịch sử phát triển nông nghiệp trong gần 60 năm qua từ năm 1954 – 2011, trong đó có 21 năm hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954 và 37 năm sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, đứng trên góc độ về chính sách đất đai của...

Cốt lõi của nền nông nghiệp Việt Nam: Tích tụ ruộng đất là con đường duy nhất đúng?

Để đảm bảo sự ổn định của hàng hóa nông sản về các mặt nói trên, nông dân Việt Nam phải đi vào con đường sản xuất có tổ chức, có kỹ thuật, có sự phân công hợp tác vì quyền lợi chung để thực hiện quản lý theo các quy...

Phải thay đổi thể chế quản lý

Tuy có thành tích và truyền thống phát triển kinh tế, nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt xuất phát từ “đặc thù” một đất nước nông nghiệp truyền thống, tư duy làng xã và óc tư hữu manh mún, nên nước ta vẫn dừng lại...

Cốt lõi của nông nghiệp Việt Nam

Đã hơn 38 năm đất nước thống nhất. Vậy mà đến nay, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách những nước chậm phát triển và ở nông thôn người nông dân Việt Nam vẫn đang phải vật lộn vất vả chống đói nghèo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sáng 15/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu khai mạc Hội nghị FAO khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 31 được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12-16/3/2012.