CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH THỦY LỢI THỜI KỲ 1955 – 1975

Ngày: 20/11/2016

 

Ngành Thủy lợi do Bộ Giao thông công chính quản lý từ 1945, tuy nhiên trong 10 năm từ 1945 – 1955, trong Bộ chưa có cơ quan chuyên ngành riêng để phụ trách công tác thủy lợi, đê điều. Sau khi hòa bình được lập lại ở miền Bắc, thủy lợi được xác định là một trong những lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật then chốt, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 507-TTg ngày 06 tháng 4 năm 1955, thành lập Nha Thủy lợi thuộc Bộ Giao thông công chính. Theo tinh thần đó, Ty Chuyên môn Công chính đã tác ra thành ba cơ quan (Nha): Giao thông, Thủy lợi và Kiến trúc (1)

Ngày 13 tháng 4 năm 1955, Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính ra Nghị định số 164-NĐ, quy định chức năng, nhiệm vụ của ngành Thủy lợi và Nha Thủy lợi. Theo đó, ngành Thủy lợi có nhiệm vụ: Nghiên cứu, xây dựng và quản lý các công trình thủy lợi, đặc biệt là đê điều; Nghiên cứu, xây dựng và quản lý các công trình đại và trung thủy nông nhằm mục đích chống hạn, chống ngập và chống mặn (2)

Ngày 20 tháng 9 năm 1955, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định tách Bộ Giao thông công chính thành hai bộ: Bộ Giao thông và Bưu điện và Bộ Thủy lợi và Kiến trúc và được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 5 thông qua. Kể từ đây, ngành Thủy lợi chính thức do một bộ quản lý. Bộ máy quản lý ngành Thủy lợi ở các địa phương cũng được cũng cố, kiện toàn tương tự (3)

Trong giai đoạn 1955- 1976, khi nước nhà hoàn toàn thống nhất, tổ chức của các cơ quan trung ương quản lý ngành Thủy lợi trải qua các giai đoạn phát triển như sau:

Từ tháng 9 năm 1955 đến tháng 4 năm 1958 là Bộ Thủy lợi và Kiến trúc.

Từ tháng 4 năm 1958 đến tháng 7 năm 1960 là Bộ Thủy lợi (Quốc hội khóa I thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29 tháng 4 năm 1958)

Từ tháng 7 năm 1960 đến tháng 12 năm 1962 là Bộ Thủy lợi và Điện lực. Ngày 15 tháng 7 năm 1960, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II đã thành lập chính phủ nhiệm kỳ 1960 – 1964, theo đó Bộ Thủy lợi tiếp nhận Tổng cục Điện lực và đổi thành Bộ Thủy lợi và Điện lực (4)

Từ tháng 12 năm 1962 là Bộ Thủy lợi. Theo Quyết định số 218-CP của Hội đồng Chính phủ, ngày 12 tháng 12 năm 1962, chuyển Tổng cục Điện lực ra khỏi Bộ Thủy lợi và Điện lực về trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng và Bộ Thủy lợi và Điện lực đổi tên thành Bộ Thủy lợi (5)

Kể từ đó, trong vòng 13 năm từ tháng 1 năm 1963 đến năm 1976, tổ chức của Bộ Thủy lợi về cơ bản được giữ ổn định. Các vị sau đây lần lượt được cử giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thủy lợi: Ông Hà Kế Tấn (từ tháng 1/1963 – tháng 6/1973); Ông Nguyễn Thanh Bình (từ tháng 6/1973 – 1976) (6).

 

 

Ngày 20/11/2016

Nguyễn Văn Lợi

 

Tài liệu tham khảo:

(1) 70 năm Nông nghiệp Việt Nam, NXB Lao động, 2015 (tr 161)

(2) 70 năm Nông nghiệp Việt Nam, NXB Lao động, 2015 (tr 161)

(3) 70 năm Nông nghiệp Việt Nam, NXB Lao động, 2015 (tr 162)

(4) 70 năm Nông nghiệp Việt Nam, NXB Lao động, 2015 (tr 162)

(5) 70 năm Nông nghiệp Việt Nam, NXB Lao động, 2015 (tr 163)

(6) 70 năm Nông nghiệp Việt Nam, NXB Lao động, 2015 (tr 163)