Lãnh đạo Bộ (Giai đoạn 1955 – 1976)

Ngày: 28/11/2013

      1955 – 1976 là một giai đoạn vô cùng phong phú và sôi động của lịch sử Việt Nam hiện đại. Để củng cố miền Bắc, nhiện vụ đầu tiên là phải tiến hành công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế. Tình hình trên đây đã tác động đến chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 1955 – 1960. Ngày 20/9/1955, trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá I theo đề nghị của Chính phủ Hồ Chí Minh, Quốc hội khoá I, theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội đã thông qua quyết định kiện toàn Chính phủ, ông Trần Đăng Khoa đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc:,

      Trung tuần tháng 5/1959, sau khi thông qua kế hoạch nhà nước năm 1959, Hội đồng Chính phủ quyết định bổ sung thêm thành viên Chính phủ. Sau nhiều lần bổ sung và điều chỉnh, đến kỳ họp Quốc hội lần thứ 10 (5/1959), Chính phủ được kiện toàn thêm một bước: ông Trần Đăng Khoa giữ chức Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi;  ông Nghiêm Xuân Yêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông – Lâm:

      Đến ngày 15/7/1960, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội koá II, 421 đại biểu (có mặt) đã nhất trí bỏ phiếu bầu các chức vụ: ông Nghiêm Xuân Yêm – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; ông Trần Hữu Dực – Bộ trưởng Bộ Nông trường; ông Dương Quốc Chính – Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Điện lực                            

Giai đoạn  1964 – 1971

    Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá III đã long trọng khai mạc vào ngày 26/6/1964 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Sau một tuần làm việc, ngày 3/7/1964, Quốc hội đã tiến hành bầu các vị lãnh đạo Nhà nước và thành lập Chính phủ mới bao gồm 36 thành viên, trong đó: ông Nghiêm Xuân Yêm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; ông Hà Kế Tấn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi        

      Trong thành phần Chính phủ lần này không có Bộ Nông trường. Công việc của Bộ Nông trường chuyên sang Bộ Nông nghiêp. Bộ Thuỷ lợi chuyển thành Bộ Thuỷ lợi và Điện lực.

      Để tập trung hơn nữa mọi năng lực của các cơ quan và cán bộ các ngành, các cấp vào việc phục vụ nhiệm vụ xây dựng miền Bắc và chiến đấu chống Mỹ cứu nước, theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ, trong phiên họp ngày 11/10/1965, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và quyết định một số thay đổi về tổ chức Nhà nước, trong đó: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp do ông Nguyễn Văn Lộc đảm nhiệm; ông Nghiêm Xuân Yêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông trường; ông Hà Kế Tấn giữ chức Bộ trưởng  Bộ Thuỷ lợi

      Cho đến năm 1970, qua một số lần thay đổi và bổ sung. Hội dồng Chính phủ gồm 34 thành viên, với cơ cấu tổ chức như sau:  ông Nguyễn Văn Lộc giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; ông Nghiêm Xuân Yêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông trường; ông Ngô Minh Loan giữ chức Bộ trưởng Bộ lương thực và Thực phẩm; ông Hà Kế Tấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi.          

Giai đoạn  1971 -1975

      Ngày 11/4/1971, cử tri miền Bắc tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội khoá IV của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoá, 98% tổng số cử tri cả nước tham gia bầu cử. Trên cơ sở kết quả bầu cử, từ ngày 7 đến 10/6/1971 Quốc hội khóa IV đã họp kỳ thứ nhất bầu các vị lãnh đạo Nhà nước Quốc hội và Chính phủ:  ông Hà Kế Tấn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi; ông Hoàng Anh  giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Nông nghiệp TƯ                       

      Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhiệm vụ trọng tâm của ngành này trong kế hoạch khôi phục và phát triển kinh tế 1971 – 1975 là đẩy mạnh quá trình tập thể hóa, đưa hợp tác nông nghiệp lên bậc cao, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

      Các Bộ trưởng giai đoạn 1955 – 1976:

Ông Trần Đăng Khoa – Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc, Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi (4/1958 – 1960)

Ông Nghiêm Xuân Yêm – Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nông lâm của Chính phủ mở rộng, Bộ trưởng Bộ Canh nông (1954), Bộ trưởng Bộ Nông Lâm (1955), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (1960-1963), Bộ trưởng Bộ Nông trường (1963-4/1971)

Ông Trần Hữu Dực – Bộ trưởng Bộ Nông trường (1960)

Ông Dương Quốc Chính – Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và Điện lực (1963-1975)

Ông Nguyễn Văn Lộc - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (1964)

Ông Hoàng Anh – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (4/1965 – 11/1967)

Ông Ngô Minh Loan – Bộ trưởng Bộ Lương thực và thực phẩm (1969-1981)