Lãnh đạo Bộ (Giai đoạn 1976-1981)

Ngày: 27/03/2014

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mùa Xuân 1975 mở ra thời kỳ mới cho lịch sử Việt Nam – cả nước thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Đất nước thống nhất nhưng vẫn tồn tại hai hình thức nhà nước, cơ cấu kinh tế hai miền khác nhau. Nguyện vọng tha thiết, tình cảm thiêng liêng nhất của nhân dân ta sớm có một Chính phủ chung của cả nước.

Ngày 25/4/1976, nhân dân cả nước đã bầu Quốc hội chung của cả nước. Từ ngày 24/6 đến ngày 3/7/1976, Quốc hội chung cả nước (Quốc hội khoá VI) tiến hành họp kỳ họp thứ nhất tại Hà Nội     Quốc hội đã bầu các chức danh chủ chốt của Nhà nước và phe chuẩn danh sách 39 thành viên Hội đồng Chính phủ với Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, một số bộ trưởng chuyên trách bao gồm: Ông  Võ Thúc Đồng – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp; ông Nguyễn Thanh Bình – Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi; ông Hoàng Văn Kiểu – Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp; ông Ngô Minh Loan – Bộ trưởng Bộ Lương thực – Thực phẩm; ông Võ Chí Công – Bộ trưởng Bộ Hải sản.                

Tháng 7/1977, ông Võ Thúc Đồng nhận nhiệm vụ khác, Phó Thủ tướng Võ Chí Công kiêm chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp. Tháng 2/1979 ông Nguyễn Ngọc Trìu được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thay ông Võ Chí Công.

Tháng 2/1979, ông Hoàng Văn Kiểu thôi chức, ông Trần Kiên được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp. Tháng 1/1981, ông Phan Xuân Đợt được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, thay ông Trần Kiên.

Tháng 4/1979, ông Ngô Minh Loan thôi chức, ông Hồ Viết Thắng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Lương thực – Thực phẩm.Tháng 1/1981, Bộ Lương thực – thực phẩm chia thành Bộ Lương thực và Bộ Công nghiệp thực phẩm; ông Vũ Tuân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm, ông La Lâm Gia được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Lương thực.

Tháng 1/1981, ông Nguyễn Thanh Bình thôi chức, ông Nguyễn Cảnh Dinh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi.

Tháng 2/1977, Phó Thủ tướng Võ Chí Công thôi kiêm chức Bộ trưởng Bộ hải sản, ông Nguyễn Quang Lâm được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Hải sản.

Tháng 11/1977, ông Đỗ Chính được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Hải sản thay ông Nguyễn Quang Lâm.

Tháng 1/1981, ông Nguyễn Tấn Trịnh được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thủy  sản, thay ông Đỗ Chính.

        Các Bộ trưởng giai đoạn 1976-1981:

 1. Ông Võ Thúc Đồng                   Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
 2. Ông Nguyễn Thanh Bình        Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi
 3. Ông Hoàng Văn Kiểu               Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp
 4. Ông Ngô Minh Loan                Bộ trưởng Bộ Lương thực – Thực phẩm
 5. Ông Võ Chí Công                      Bộ trưởng Bộ Hải sản
 6. Ông Nguyễn Ngọc Trìu          Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
 7. Ông Trần Kiên                           Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp
 8. Ông Phan Xuân Đợt                 Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp
 9. Ông Hồ Viết Thắng                  Bộ trưởng Bộ Lương thực – Thực phẩm
 10. Ông La Lâm Gia                       Bộ trưởng Bộ Lương thực
 11.  Ông Nguyễn Cảnh Dinh        Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi.
 12. Ông Nguyễn Quang Lâm       Bộ trưởng Bộ Hải sản
 13. Đỗ Chính                                     Bộ trưởng Bộ Hải sản
 14. Nguyễn Tấn Trịnh                   Bộ trưởng Bộ Thủy sản