NGÀY 14 THÁNG 11 – NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Ngày: 10/11/2016

Sau khi từ Tân Trào về đến Hà Nội, chiều ngày 26 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp, quyết định thành lập Chính phủ lâm thời, chuẩn bị ra mắt quốc dân, đồng bào.

Ngày 27 tháng 8 năm 1945, Ủy ban dân tộc giải phóng họp, tự cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa

Ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời ra Tuyên cáo, công bố thành lập Chính phủ, do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch (kiêm ngoại giao). Trong chính phủ có 13 bộ. Nắm và chỉ đạo các ngành nông, lâm, ngư, nghiệp, lương thực và thủy lợi là Bộ Kinh tế Quốc dân và Bộ Giao thông Công chính (1)

Ngày 03 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41-SL “… Bãi bỏ tất cả các công sở và các cơ quan trước thuộc Phủ toàn quyền Đông Dương… và chuyển giao cùng với những nhân viên tòng sự tại đấy sang các bộ của Chính phủ lâm thời Việt Nam” (2)

Theo sắc lệnh này, các cơ quan về nông, lâm, ngư nghiệp của Phủ toàn quyền Đông Dương như: Sở Tổng Thanh tra công nông và mục súc; Sở Tổng Thanh tra Thủy lâm; Sở Lúa gạo; Sở Tổng thanh tra ngư nghiệp; Viện Khảo cứu Nông lâm; Viện Hải học… được chuyển giao về Bộ Kinh tế quốc dân của Chính phủ lâm thời.

Việt Nam là một nước nông nghiệp, nên đứng về phương diện xã hội và phương diện chuyên môn cần phải có một cơ quan tối cao về chuyên môn để điều hành, song cơ cấu Chính phủ lâm thời hiện chưa có Bộ Canh nông. Vì vậy, sau 2 tháng kể từ ngày Tuyên ngôn độc lập, trong phiên họp ngày 14 tháng 11 năm 1945, hội đồng Chính phủ đã quyết định thành lập Bộ Canh nông theo đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cử ông Cù Huy Cận, Bộ trưởng Bộ không Bộ trong Chính phủ lâm thời giữ chức Bộ trưởng Bộ Canh nông. Bộ Canh nông có nhiệm vụ giải quyết nạn đói và soạn thảo một chương trình kiến thiết về kinh tế nông nghiệp và đặt những căn bản đầu tiên cho cuộc kiến thiết ấy. (3)

Trải qua lịch sử 70 năm hình thành và phát triển, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm và coi trọng. Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 890/QĐ-TTG, quyết định lấy ngày 14 tháng 11 hàng năm là Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam”

 

Ngày 10/11/2016

Nguyễn Văn Lợi

 

 

 

Tài liệu tham khảo:

(1) Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Chính phủ Việt Nam: Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 – 2005, tập 1(1945 – 1954), NXB Văn hóa thông tin, H.2006,tr20-21

(2) Văn phòng Quốc hội. Cơ sở dữ liệu luật Việt Nam: Sắc lệnh số 41 ngày 3 tháng 10 năm 1945.

(3) Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử Chính phủ Việt Nam: Biên niên lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945 – 2005, tập 1(1945 – 1954), SĐ, tr 101.