Quốc khánh 2/9: Dấu ấn thời gian và động lực phát triển

Ngày: 04/09/2013
Từ dấu ấn của 68 năm lịch sử, chúng ta nhận thức trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang đối với vận mệnh của đất nước, của dân tộc.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do của thời đại Hồ Chí Minh. Cũng từ những chiến thắng vĩ đại mở đầu đó, sau năm 1954, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là bước ngoặt bản lề đổi mới; là những quyết sách về cải cách kinh tế mang tầm thời đại.

Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước ta bước vào một giai đoạn lịch sử mới – giai đoạn cả nước thống nhất và tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm vụ chiến lược cách mạng của nước ta trong giai đoạn mới này là hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà về mặt nhà nước, xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng ta đang có một Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020 được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 11 đã xác định những đột phá chiến lược:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.

Thứ hai, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Thứ ba, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Đấy là bàn lề cho đất nước chúng ta tiếp tục đi lên, tiếp nối những trang sử hào hùng của dân tộc.

Hôm nay, sống trong ngày Độc lập, nhớ về một lịch sử hào hùng của dân tộc, càng cảm nhận rõ hơn hai tiếng thiêng liêng “Việt Nam”, chúng ta càng thấy trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang của mỗi người đối với vận mệnh của đất nước, của dân tộc./.